eferte@eferte.pl

Prezes Fundacji: dr Anna Piotrowska

NIP 526-271-93-73

REGON: 015539635

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000157063

Bank PEKAO S.A., V Oddz. w Warszawie,
Nr  rachunku: 78 1240 1066 1111 0010 0057 4403